In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Wet werk en zekerheid: ketenregeling

Let op: dit artikel is niet meer actueel. Zie ook het artikel over Wet arbeidsmarkt in balans.

Op 1 juli 2015 treedt de Wet werk en zekerheid in werking. De nieuwe bepalingen hebben gevolgen voor het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat kan worden gesloten voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor de zogenoemde ketenregeling.

overeenkomsten voor bepaalde tijd

Vanaf 1 juli 2015 geldt dat drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen een periode van 24 maanden kunnen worden gesloten waarbij de laatste arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

Eventuele perioden die tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn gelegen, gelden als tussenpozen die meetellen voor de berekening van de 24 maanden. Het gaat hierbij om tussenpozen van ten hoogste zes maanden.

Indien een vierde arbeidsovereenkomst wordt gesloten binnen een periode van 24 maanden dan wordt deze vierde arbeidsovereenkomst van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Indien u dit als werkgever wenst te voorkomen dan zal een periode van ten minste zes maanden moeten zijn gelegen tussen de beëindiging van de derde arbeidsovereenkomst en het aangaan van de volgende arbeidsovereenkomst.

Indien de tussenpoos langer dan zes maanden bedraagt, dan geldt de zogenoemde ketenregeling opnieuw.

De genoemde tussenpoos van zes maanden geldt in geval de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 wordt gesloten.

afwijkingen

Bij CAO kan voor arbeidsovereenkomsten waarin de educatie van de werknemer centraal staat, worden afgeweken van de periode van 24 maanden als dit voor het afronden van de opleiding noodzakelijk is.

De ketenregeling geldt niet voor arbeidsovereenkomsten in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De ketenregeling is voorts niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst met een werknemer die nog geen achttien jaar oud is voor zover de gemiddelde omvang van de werkzaamheden ten hoogste twaalf uur per week betreft.

Het is voorts mogelijk bij CAO af te wijken van de periode van 24 maanden waarbinnen drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk zijn. De periode van 24 maanden kan ten hoogste worden verlengd tot 48 maanden. Tevens kan het aantal van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden verhoogd naar zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Voorwaarden zijn dat het om een uitzendovereenkomst moet gaan of dat uit een overeenkomst blijkt dat verlenging en/of verhoging noodzakelijk is in verband met de aard van het bedrijf.

Bij CAO kan voor arbeidsovereenkomsten waarin de educatie van de werknemer centraal staat, worden afgeweken van de periode van 24 maanden als dit voor het afronden van de opleiding noodzakelijk is.

opvolgende werkgevers

In het geval sprake is van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten met verschillende werkgevers die geacht worden elkaars opvolger te zijn, geldt dezelfde regeling. Het is hierbij niet van belang dat de opvolgend werkgever inzicht heeft in de manier van werken of de geschiktheid van de werknemer.

arbeidsovereenkomst voor 24 maanden

Indien tussen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor 24 maanden of langer, dan is het toegestaan nogmaals een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten voor ten hoogste drie maanden. Deze arbeidsovereenkomst dient onmiddellijk aan te sluiten op die van 24 maanden (of langer). Er is dan dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor vragen over de toepassing van de nieuwe ketenregeling kunt u contact met ons opnemen.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Ontslag op een combinatie van gronden

Geplaatst op: 12 mei 2020

Arbeidsrechtelijke gevolgen van de coronacrisis

Geplaatst op: 31 maart 2020

Civiele arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren

Geplaatst op: 7 februari 2020

Slapend dienstverband niet langer toegestaan

Geplaatst op: 22 november 2019

De herplaatsingsverplichting bij het verval van een arbeidsplaats of functie

Geplaatst op: 3 oktober 2019

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak