In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Beleid persoonsgegevens

Beleid persoonsgegevens - privacy policy

Indien u aan In ’t Veen Advocaten een opdracht verstrekt, zal In ’t Veen Advocaten persoonsgegevens van u verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die u (of anderen) direct of indirect als individu identificerenIn dit beleid persoonsgegevens leest u meer.

Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke grondslag wij dat doen en wat uw rechten en mogelijkheden zijn ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Het spreekt voor zich dat ons kantoor zich houdt aan hetgeen is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen ons kantoor is de maatschap In ’t Veen Advocaten, gevestigd te (2404 XG) Alphen aan den Rijn, aan het adres Baronie 38 (“In ’t Veen Advocaten”). In ’t Veen Advocaten is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27335977.

RECHTSGROND EN DOEL VAN DE VERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door In ’t Veen Advocaten verwerkt indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met In ’t Veen Advocaten sluit. Immers, indien één van onze advocaten uw belangen behartigt, is het noodzakelijk dat daarbij persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Ook kan het zijn dat In ’t Veen Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt op grond van een wettelijke verplichting. Zo zijn onze advocaten in bepaalde gevallen verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Ten slotte kan het zijn dat In ’t Veen Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt uitsluitend omdat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Als u bijvoorbeeld persoonsgegevens aan In ’t Veen Advocaten verstrekt die niet door In ’t Veen Advocaten aan u verzocht zijn, wordt u geacht toestemming te hebben verleend voor de verwerking daarvan in fysieke of digitale dossiers. Uiteraard kunt u deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. In ’t Veen Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, namelijk:

 • het aanmaken en onderhouden van dossiers;
 • correspondentie en andere vormen van contact met u;
 • controle op tegenstrijdige belangen;
 • aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand;
 • het vaststellen van uw identiteit;
 • het verstrekken van opdrachten aan derden (zoals deurwaarders);
 • uitvoering van de overeenkomst in de brede zin van het woord, zoals bijvoorbeeld opname van bepaalde persoonsgegevens in processtukken ten behoeve van een gerechtelijke procedure of in correspondentie met bijvoorbeeld de wederpartij;
 • de financiële administratie, zoals voor het verzenden van declaraties en het bijhouden van de debiteurenkaart en in voorkomend geval het treffen van rechtsmaatregelen in geval declaraties te lang onbetaald blijven;
 • statistiek;
 • het voorkomen van fraude en misbruik.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

Welke persoonsgegevens wij van u verwerken, is gedeeltelijk afhankelijk van de opdracht die u aan In ’t Veen Advocaten verstrekt. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien hiervoor een van de hiervoor vermelde grondslagen bestaat. Persoonsgegevens die in dat kader door In ’t Veen Advocaten (kunnen) worden verwerkt, zijn:

 • uw naam- en contactgegevens (zoals uw adres, uw e-mailadres en telefoonnummer);
 • uw geboortedatum;
 • uw burgerservicenummer (bijvoorbeeld nodig voor het aanvragen van een toevoeging, voor het procederen in familiezaken of voor het opvragen van uittreksels);
 • het nummer waaronder uw onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • persoonsgegevens van familieleden kunnen in het kader van familierechtzaken worden verwerkt, bijvoorbeeld de namen, geboorteplaatsen, geboortedata en burgerservicenummers van uw kinderen;
 • persoonsgegevens van uw partner kunnen worden verwerkt in het kader van het aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand (het gaat dan om de naam, geboortedatum en het burgerservicenummer van uw partner);
 • persoonsgegevens die zijn vervat in documenten of correspondentie die u aan In ’t Veen Advocaten ter beschikking stelt, dan wel in documenten of correspondentie die derden aan In ’t Veen Advocaten ter beschikking stellen;
 • bij de behandeling van strafzaken worden de strafrechtelijke persoonsgegevens door ons verwerkt die zich in het strafdossier bevinden dat ons door het rechtscollege of het openbaar ministerie ter beschikking wordtgesteld.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met In ’t Veen Advocaten heeft gesloten. Zo kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met (de advocaat van) uw wederpartij, met het rechtscollege dat uw zaak behandelt, met derden die opdrachten in uw zaak uitvoeren zoals bijvoorbeeld de deurwaarder, met derden bij wie informatie wordt opgevraagd, zoals de gemeente om akten op te vragen uit de registers van de burgerlijke stand of met de Raad voor Rechtsbijstand indien voor u een toevoeging wordt aangevraagd.

Indien wij op grond van de Wwft gehouden zijn een ongebruikelijke transactie te melden bij FIU-Nederland, zullen uw persoonsgegevens ook met FIU-Nederland worden gedeeld.

Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de EU worden gebracht. Partijen met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld, zijn derhalve zelf ook gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden in beginsel gedurende een periode van zeven jaar na het eindigen van uw zaak door In ’t Veen Advocaten bewaard; uw NAW-gegevens worden, teneinde te kunnen controleren op mogelijke belangentegenstellingen, bewaard zolang als voor dat doel noodzakelijk is.

WELKE RECHTEN HEEFT U TEN AANZIEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

U heeft te allen tijde het recht op inzage van uw persoonsgegevens, alsmede het recht op correctie en verwijdering daarvan. Indien u inzage, correctie of verwijdering wenst, kunt u dit schriftelijk laten weten aan de advocaat die uw zaak behandelt of door een e-mailbericht te sturen naar info@intveenadvocaten.nl.

Het spreekt voor zich dat indien u om verwijdering van uw gegevens verzoekt, In ’t Veen Advocaten uw opdracht niet langer zal kunnen uitvoeren en deze dan ook bij het inwilligen van uw verzoek kan beëindigen. Daarnaast spreekt het voor zich dat uw verzoek tot verwijdering uitsluitend kan worden ingewilligd indien en voor zover er geen redelijke grond meer bestaat voor verwerking van de persoonsgegevens.

Voorts heeft u het recht uw persoonsgegevens van In ’t Veen Advocaten te ontvangen op zodanige wijze dat deze kunnen worden overgedragen aan een andere organisatie indien u dit wenst.

HEEFT U KLACHTEN OVER HOE WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENS OMGAAN?

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u deze natuurlijk bij onszelf indienen door een e-mail te sturen naar uw advocaat of naar info@intveenadvocaten.nl, maar ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt op deze pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens lezen hoe u een klacht kunt indienen.

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Vacatures

Recente publicaties

Zoeken

Maak direct een afspraak