Mail algemeen
info@intveenadvocaten.nl

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Voorwaarden dienstverlening

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening (versie van 1 maart 2011). Klik op de volgende link voor de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze website.

definities

  • In ’t Veen Advocaten: de (openbare) maatschap In ’t Veen Advocaten gevestigd te (2404 XG) Alphen aan den Rijn, aan de Baronie 38 (Handelsregister KvK: 27335977);
  • de cliënt: de contractspartij van In ’t Veen Advocaten.

toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met In ’t Veen Advocaten, waaronder begrepen overeenkomsten van opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van In ’t Veen Advocaten en al degenen die voor  In ’t Veen Advocaten werkzaam zijn of waren.

overeenkomst

Alle met de cliënt gesloten overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door In ’t Veen Advocaten. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 407 lid 2, 409 en 422 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de maten van In ’t Veen Advocaten en al degenen die voor In ’t Veen Advocaten werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de overeenkomst niet door hun dood, ongeacht of de overeenkomst is gesloten met het oog op een bepaald persoon.

gedragsregels

De door de cliënt met In ’t Veen Advocaten gesloten overeenkomst wordt door In ’t Veen Advocaten uitgevoerd met inachtneming van de voor advocaten geldende verordeningen, gedragsregels en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

betaling

Betaling van declaraties van In ’t Veen Advocaten dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie, bij gebreke waarvan de cliënt van rechtswege in verzuim verkeert en een vertragingsrente is verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of, zo van toepassing, de wettelijke handelsrente. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de incasso van declaraties, komen, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag, voor rekening van de cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch komen in volle omvang voor rekening van de cliënt, indien deze (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld. De cliënt stemt er op voorhand mee in dat In ’t Veen Advocaten haar declaratie(s) verrekent met hetgeen In ’t Veen Advocaten of de Stichting Beheer Derdengelden In ’t Veen Advocaten ten behoeve van de cliënt onder zich heeft of krijgt.

aansprakelijkheid

In ’t Veen Advocaten sluit iedere aansprakelijkheid jegens de cliënt en jegens derden uit voor tekortkomingen van door In ’t Veen Advocaten ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld deurwaarders, procureurs, belastingadviseurs, externe deskundigen etc. In ’t Veen Advocaten is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

In ’t Veen Advocaten is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van In ’t Veen Advocaten jegens de cliënt en jegens derden voor schade al dan niet voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst tussen In ’t Veen Advocaten en de cliënt, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van In ’t Veen Advocaten wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van In ’t Veen Advocaten niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid van In ’t Veen Advocaten beperkt tot het in de betreffende zaak aan de cliënt in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,– of, indien het door In ’t Veen Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot een bedrag van het honorarium met een maximum van € 20.000,–. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt na verloop van vijf jaar nadat de bemoeiingen zijdens In ’t Veen Advocaten zijn geëindigd.

geschillen

Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en In ’t Veen Advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de cliënt en In ’t Veen Advocaten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Niettemin heeft In ’t Veen Advocaten het recht geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de cliënt.

download

Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden .

© Copyright 2019 In ‘t Veen Advocaten