In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Voorwaarden dienstverlening

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening (versie van 2 mei 2019). Klik op de volgende link voor de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze website.

DEFINITIES

  •  In ’t Veen Advocaten: de maatschap In ’t Veen Advocaten gevestigd te (2404 XG) Alphen aan den Rijn, aan de Baronie 38 (Handelsregister KvK: 27335977);
  • de cliënt: de contractspartij van In ’t Veen Advocaten.

TOEPASSELIJKHEID

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de leden van de maatschap van In ’t Veen Advocaten en al degenen die voor  In ’t Veen Advocaten werkzaam zijn of waren, alsmede hun erfgenamen en (andere) rechtsopvolgers. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. In ’t Veen Advocaten wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

OVEREENKOMST

Alle met de cliënt gesloten overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan met In ’t Veen Advocaten. Toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 7:404, 407 lid 2, 409 en 422 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is expliciet uitgesloten. De maten van In ’t Veen Advocaten en al degenen die voor In ’t Veen Advocaten werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden de opdracht uit te voeren of aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming. De overeenkomst eindigt niet door hun dood, ongeacht of de overeenkomst is gesloten met het oog op een bepaalde persoon. In ’t Veen Advocaten heeft het recht ook de tijd aan de cliënt in rekening te brengen die is besteed ten behoeve van de cliënt voordat de cliënt definitief de opdracht aan In ’t Veen Advocaten verstrekt.

In ’t Veen Advocaten spant zich in het gewenste resultaat voor de cliënt te bewerkstelligen, maar kan niet garanderen dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

De uitvoering van de door de cliënt aan In ’t Veen Advocaten verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart In ’t Veen Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of in verband met door In ’t Veen Advocaten ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

Op de overeenkomst tussen In ’t Veen Advocaten en de cliënt zijn (uitsluitend) de voorwaarden van toepassing die zijn omschreven in de opdrachtbevestiging zijdens In ’t Veen Advocaten alsmede onderhavige algemene voorwaarden. Indien de cliënt niet binnen twee weken na verzending van de opdrachtbevestiging tegen de voorwaarden uit die opdrachtbevestiging heeft geprotesteerd, geldt de opdrachtbevestiging als dwingend bewijs van de overeengekomen voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID

In ’t Veen Advocaten sluit iedere aansprakelijkheid jegens de cliënt en jegens derden uit voor tekortkomingen van door In ’t Veen Advocaten ingeschakelde derden zoals deurwaarders, belastingadviseurs, externe deskundigen, etc. In ’t Veen Advocaten is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

In ’t Veen Advocaten is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde regelgeving. Iedere aansprakelijkheid van In ’t Veen Advocaten jegens de cliënt en jegens derden voor schade, al dan niet voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst tussen In ’t Veen Advocaten en de cliënt, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van In ’t Veen Advocaten wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. De aansprakelijkheid voor beroepsfouten is door In ’t Veen Advocaten verzekerd voor een bedrag van maximaal EUR 2.500.000 per aanspraak. Op verzoek van de cliënt kan inzage worden gekregen in de polisvoorwaarden. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van In ’t Veen Advocaten niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid van In ’t Veen Advocaten beperkt tot maximaal anderhalf keer het in de betreffende zaak aan de cliënt in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 20.000. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt na verloop van drie jaar nadat de bemoeienissen zijdens In ’t Veen Advocaten zijn geëindigd.

WIJZIGINGSBEDING ALGEMENE VOORWAARDEN EN TARIEVEN EN KOSTEN

In ’t Veen Advocaten behoudt zich het recht voor de met de cliënt overeengekomen algemene voorwaarden en uurtarieven, ook tijdens de duur van de overeenkomst, te wijzigen. Een wijziging zal twee maanden voordat die wordt doorgevoerd, aan de cliënt worden medegedeeld. De cliënt is gedurende deze twee maanden bevoegd de overeenkomst met In ’t Veen Advocaten middels een schriftelijke mededeling te beëindigen. Indien de overeenkomst binnen deze termijn niet wordt opgezegd, wordt de cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de aangekondigde wijziging.

BETALING

Betaling van declaraties van In ’t Veen Advocaten dient, zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie. Indien de cliënt met betaling van één of meer declaraties van In ‘t Veen Advocaten in verzuim is, is In ’t Veen Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de verleende opdracht op te schorten totdat de betaling van de betreffende declaratie(s) alsnog plaatsvindt. Ook is In ’t Veen Advocaten in dat geval gerechtigd de overeenkomst van opdracht te beëindigen. In ’t Veen Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door deze opschorting of beëindiging.

De cliënt stemt er op voorhand mee in dat In ’t Veen Advocaten haar declaratie(s) verrekent met hetgeen In ’t Veen Advocaten of de Stichting Beheer Derdengelden In ’t Veen Advocaten ten behoeve van de cliënt onder zich heeft of krijgt.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, begint In ’t Veen Advocaten pas met de werkzaamheden voor de cliënt nadat betaling van het overeengekomen voorschot heeft plaatsgevonden. Indien de advocaat er niettemin voor kiest alvast werkzaamheden te verrichten in afwachting van betaling van het voorschot, is de cliënt gehouden de vergoeding voor die werkzaamheden aan In ’t Veen Advocaten te voldoen.

VOORWAARDEN VAN DERDEN

De in de opdrachtbevestiging aan de cliënt opgenomen voorwaarden, alsmede onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren boven eventuele voorwaarden van derden (tussenpersonen) via wie de cliënt met In ’t Veen Advocaten in contact is gekomen. Dergelijke voorwaarden van derden binden In ’t Veen Advocaten slechts indien In ’t Veen Advocaten dat met de betreffende derde is overeengekomen.

ARCHIEF

Het ten gevolge van een opdracht gevormde dossier zal gedurende een periode van vijf jaar na het einde van de opdracht worden bewaard, waarna In ’t Veen Advocaten het recht heeft het dossier, inclusief eventuele nog aanwezige originele stukken, te vernietigen.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Op de dienstverlening van In ’t Veen Advocaten aan de cliënt is de Kantoorklachtenregeling In ’t Veen Advocaten van toepassing. Deze regeling is te vinden op de website van In ’t Veen Advocaten en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en In ’t Veen Advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de cliënt en In ’t Veen Advocaten, ook die in kort geding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. Niettemin heeft In ’t Veen Advocaten het recht geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de cliënt.

DOWNLOAD

Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden .

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Vacatures

Recente publicaties

Zoeken

Maak direct een afspraak