In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Voorwaarden website

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening kunt u hier vinden .

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van onderstaande voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande aankondiging eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. De voorwaarden zullen op verzoek aan u worden toegezonden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@intveenadvocaten.nl.

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden (“Voorwaarden“) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website, alsmede op de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (de “Inhoud“).

Deze website wordt beheerd en geëxploiteerd door de maatschap In ’t Veen Advocaten, gevestigd te (2404 XG) Alphen aan den Rijn aan de Baronie 38, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer voor Koophandel onder nummer 27335977  (“In ’t Veen Advocaten“).

INHOUD EN AANSPRAKELIJKHEID

Aan de ontwikkeling van deze website is veel aandacht besteed. Toch kan In ’t Veen Advocaten de juistheid en volledigheid van de Inhoud niet garanderen. Kennelijke vergissingen of fouten in prijzen, afbeeldingen, omschrijvingen en andere Inhoud binden In ’t Veen Advocaten niet.

De Inhoud is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. De Inhoud van de website kan te allen tijde eenzijdig door In ’t Veen Advocaten worden gewijzigd. In ’t Veen Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van In ’t Veen Advocaten. In ’t Veen Advocaten is voorts niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

In ’t Veen Advocaten spant zich in om de website in werking en toegankelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de toegang plotseling wordt onderbroken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de inhoud van de website wordt bijgewerkt of er onderhoud aan de website plaatsvindt. In ’t Veen Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een (al dan niet plotselinge) onderbreking van toegang tot de website.

LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES

Deze website bevat links naar externe websites. In ’t Veen Advocaten is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites waarnaar op deze website een link is opgenomen of van websites waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit het ontwerp, de vorm en de inhoud van deze website en/of de elementen waaruit deze bestaat berusten, tenzij anders is aangegeven, bij In ’t Veen Advocaten.

Bezoekers mogen de website en de Inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Inhoud, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website in een andere website of het aanbrengen van deeplinks tussen deze website en enige andere website, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van In ’t Veen Advocaten.

AAN ONS TOEGEZONDEN MATERIAAL

In geval u op eigen initiatief ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden of informatie op deze website plaatst of deze toestuurt aan In ’t Veen Advocaten, hetzij via e-mail, hetzij anderszins, zal In ’t Veen Advocaten gerechtigd zijn deze materialen en/of ideeën te gebruiken, te publiceren, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. In ’t Veen Advocaten zal niet gehouden zijn deze materialen en/of ideeën geheim te houden.

U vrijwaart hierbij In ’t Veen Advocaten van alle schade en kosten die In ’t Veen Advocaten lijdt of maakt vanwege aanspraken van derden luidende dat het gebruik, de publicatie en/of de exploitatie van de toegezonden materialen en ideeën inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

NIETIGHEID

Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

U kunt het privacy- en cookiebeleid dat op deze website van toepassing is vinden op de pagina over ons privacybeleid.

RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Vacatures

Recente publicaties

Zoeken

Maak direct een afspraak