In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Geschilbeslechting

Geschilbeslechting

Indien sprake is van een (juridisch) conflict, zoeken mensen vaak een advocaat om het geschil via een gerechtelijke procedure te beslechten. Gerechtelijke procedures kunnen echter lang duren en zijn vaak heel kostbaar. Een alternatief dat In ’t Veen Advocaten biedt, is geschilbeslechting door de advocaat.

Geschilbeslechting door een advocaat kent dezelfde uitgangspunten als een gerechtelijke procedure, maar is doorgaans sneller, flexibeler en minder kostbaar.

WERKWIJZE

Wilt u uw geschil door een advocaat laten beslechten, dan is het noodzakelijk dat zowel u als de wederpartij daarvoor openstaat. Het is mogelijk dat de advocaat een intakegesprek houdt met u en de wederpartij tegelijk, maar als de verhoudingen daarvoor teveel verstoord zijn, kan er ook voor worden gekozen de standpunten per post of e-mail uit te wisselen.

De advocaat zal vervolgens in samenspraak met u bepalen hoe de procedure zal verlopen. Hoor en wederhoor is daarbij natuurlijk van groot belang. Communicatie die met de ene partij wordt gevoerd, wordt altijd ook aan de andere partij gezonden, zodat transparantie en onpartijdigheid worden gegarandeerd.

Zodra de advocaat over voldoende gegevens beschikt, zal hij een oordeel over de zaak kunnen vellen. Dit oordeel wordt vastgelegd in een bindend advies. Dat betekent dat het oordeel van de advocaat voor beide partijen dan bindend is. Indien partijen dat wensen, kan worden afgesproken dat er daarna nog gedurende enige tijd de mogelijkheid tot beroep bij de rechter openstaat.

BINDEND ADVIES

Het bindend advies heeft kracht tussen partijen, omdat zij voorafgaande aan de geschilbeslechting hebben afgesproken dat zij zich (behoudens de mogelijkheid van beroep) zullen houden aan het oordeel van de advocaat. Daarvoor moet dat oordeel van de advocaat natuurlijk wel begrijpelijk, invoelbaar en aanvaardbaar zijn.

De advocaat zal het bindend advies dan ook zo inrichten dat partijen goed kunnen volgen hoe de advocaat tot het oordeel is gekomen en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen. Uiteraard gebruikt de advocaat daarvoor dezelfde bronnen als een rechter zou doen: wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Het bindend advies van de advocaat lijkt zo heel erg op een rechterlijk vonnis.

VERSCHILLEN MET EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE

Een gerechtelijke procedure kent vaste regels en vaak een lange doorlooptijd. Iedere partij heeft een eigen advocaat en de daarmee gepaard gaande kosten. Bovendien moet griffierecht worden betaald aan de rechtbank. Al met al is een gerechtelijke procedure vaak een langdurige en kostbare weg.

Wel is het zo dat een gerechtelijke procedure doorgaans eindigt met een vonnis, beschikking of arrest, of, indien de zaak wordt geschikt, een schikkingsproces-verbaal. Eigen aan deze officiële gerechtelijke documenten is dat zij executoriale kracht hebben. Dat betekent dat als een partij zich er niet aan houdt, de andere partij de deurwaarder opdracht kan geven het vonnis ten uitvoer te leggen.

Dat kan niet met een bindend advies van een advocaat. Indien een partij zich niet aan het bindend advies van de advocaat houdt en de andere partij wil daarom nakoming afdwingen, dan zal die partij alsnog naar de rechter moeten om een gerechtelijk vonnis te krijgen. De discussie hoeft dan echter niet alsnog opnieuw inhoudelijk te worden gevoerd, nu het dan alleen nog gaat om nakoming van het bindend advies. Dat zijn doorgaans eenvoudige procedures waarin niet veel mis kan gaan.

RECHTSGEBIEDEN

Geschilbeslechting door een advocaat kan op de meeste rechtsgebieden plaatsvinden. Wilt u zien of dit voor uw geschil misschien een geschikte manier is om tot een oplossing te komen? Neemt u dan vooral vrijblijvend contact met ons op zodat wij kunnen bezien wat wij voor u kunnen betekenen.

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Vacatures

Recente publicaties

Zoeken

Maak direct een afspraak