In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Het non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten

Een non-concurrentiebeding kan in beginsel alleen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Slechts onder strikte voorwaarden kan een non-concurrentiebeding ook in een overeenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen.

Door een concurrentiebeding wordt de werknemer beperkt in de bevoegdheden om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst elders te werken.

Beding in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Het inperken van de bevoegdheid van de werknemer om na het einde van het dienstverband elders in loondienst of voor eigen rekening werkzaamheden te verrichten, mag alleen als tussen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zo’n inperking c.q. non-concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen en wel met een meerderjarige werknemer.

Beding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen kan ook een non-concurrentiebeding worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook dit beding dient schriftelijk te zijn aangegaan. Voorts dient de werkgever schriftelijk te motiveren waarom een non-concurrentiebeding noodzakelijk is.

De werkgever dient de zwaarwegende bedrijfsbelangen bij het non-concurrentiebeding nader te concretiseren. Het kennisnemen van klantenlijsten, kostprijzen, leveranciersgegevens of specifieke werkwijzen kan leiden tot schade voor de werkgever als dit ter kennis komt van directe concurrenten. Het nader uitwerken van de concurrentiegevoeligheid van de  informatie binnen het bedrijf in de arbeidsovereenkomst is noodzakelijk om het zwaarwegende bedrijfsbelang inzichtelijk en aannemelijk te maken.

De motivering van het zwaarwegende bedrijfsbelang moet in de arbeidsovereenkomst schriftelijk zijn vastgelegd. Zonder deze motivering zal het concurrentiebeding niet in stand blijven.

In geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen kan ook een non-concurrentiebeding worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Rechtspraak

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid waarin de bepaling over het non-concurrentiebeding is aangepast, is een aantal uitspraken gedaan over dit beding. De rechtspraak laat een wisselend beeld zien. Er is in een aantal uitspraken geoordeeld dat het beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd rechtsgeldig is en in stand blijft. De motivering was voldoende en de werkgever heeft diens belang onderbouwd en aannemelijk gemaakt. In een aantal uitspraken is de motivering onvoldoende geoordeeld en is het beding vernietigd onder meer omdat de motivering te algemeen van aard was.

De rechter maakt een belangenafweging en kan bij een ‘standaardmotivering’ oordelen dat het te beschermen belang van de werknemer zwaarder weegt en dat de werknemer door het non-concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld.

Indien u als werkgever het non-concurrentiebeding dat u hanteert in uw arbeidsovereenkomsten wilt toetsen aan de houdbaarheid, of indien u als werknemer het non-concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst op houdbaarheid wilt laten toetsen, of voor andere vragen over het non-concurrentiebeding of het opstellen ervan, kunt u vanzelfsprekend terecht bij een van onze advocaten.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Ontslag op een combinatie van gronden

Geplaatst op: 12 mei 2020

Arbeidsrechtelijke gevolgen van de coronacrisis

Geplaatst op: 31 maart 2020

Civiele arbeidsrecht van toepassing op ambtenaren

Geplaatst op: 7 februari 2020

Slapend dienstverband niet langer toegestaan

Geplaatst op: 22 november 2019

De herplaatsingsverplichting bij het verval van een arbeidsplaats of functie

Geplaatst op: 3 oktober 2019

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak