In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Contracten; waarom het niet verstandig is slechts de laatste pagina te ondertekenen

De wet bepaalt dat overeenkomsten in beginsel in elke vorm (dus ook mondeling) kunnen worden gesloten. Partijen leggen hun afspraken veelal vast in schriftelijke documenten – contracten – vanwege de bewijsfunctie. Een vordering tot nakoming van een contractsbepaling die op een niet ondertekende pagina is gesteld, kan soms tot afwijzing van de vordering leiden.

Regelmatig komt het voor dat één der partijen bij een overeenkomst zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Als de partij die nakoming verlangt haar vordering grondt op een beding uit een schriftelijk document dat niet is ondertekend, kan dit leiden tot afwijzing van de vordering.

wat is een overeenkomst?

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod dat door de andere partij wordt aanvaard. Indien men bijvoorbeeld een fiets te koop aanbiedt voor een bedrag van EUR 500 (dat is het aanbod) waarvan de koper vervolgens zegt “ik koop het”, dan is het aanbod aanvaard. Vanaf het moment dat de koper mondeling laat weten met de koopprijs akkoord te zijn, is de overeenkomst gesloten en rust op de koper de plicht de koopprijs te betalen en op de verkoper de plicht de fiets te leveren. Het Nederlandse rechtssysteem gaat uit van consensualisme, oftewel, vormvrijheid van overeenkomsten. Door aan de verkoper (mondeling) te verklaren dat het aanbod wordt aanvaard, komt – uitzonderingen daargelaten – een overeenkomst tot stand.

bewijsfunctie van op schrift gestelde afspraken

Hoewel het rechtsgevolg van een mondelinge overeenkomst dus in feite hetzelfde is als dat van op schrift gestelde afspraken, stellen de meeste mensen hun afspraken veelal op schrift om op een later moment te kunnen bewijzen dat er wat is afgesproken en wat die afspraak dan is. Immers, indien een geschil bestaat over de (niet-)nakoming van de overeenkomst en degene die niet nakomt zegt dat er helemaal geen overeenkomst is gesloten, dan kan het nodig zijn het bestaan van die afspraak te kunnen bewijzen. Dat bewijs is met afspraken die op schrift zijn gesteld en door partijen zijn ondertekend, eenvoudig te leveren.

In Nederland geldt dat als een partij zich beroept op de gevolgen van een afspraak en de andere partij betwist dat die afspraak is gemaakt, de partij die een beroep doet op de gevolgen van de afspraak bewijs moet leveren dat er daadwerkelijk een overeenkomst is gesloten. Als de koper van bijvoorbeeld een fiets ontkent ooit een overeenkomst te hebben gesloten met de verkoper, dan zal de verkoper mogelijk niet over het bewijs beschikken waaruit blijkt dat de koop daadwerkelijk is gesloten. Mogelijk is hij dan wel zijn fiets kwijt, maar kan hij fluiten naar de betaling daarvoor. In de situatie waarin de verkoper met de koper afspreekt dat op een later moment pas hoeft te worden betaald, kan het, indien later discussie ontstaat over (de hoogte of het moment van de) betaalplicht, lastig of zelfs onmogelijk zijn daarvoor het noodzakelijke bewijs te leveren.

Als partijen hun afspraken schriftelijk vastleggen in een contract van meerdere pagina’s en daarvan slechts de laatste pagina ondertekenen, dan kan zich het probleem voordoen dat de wederpartij ontkent dat de pagina’s die niet zijn ondertekend onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

het probleem van niet ondertekende pagina’s

Als partijen hun afspraken schriftelijk vastleggen in een contract van meerdere pagina’s en daarvan slechts de laatste pagina ondertekenen, dan kan zich het probleem voordoen dat de wederpartij ontkent dat de pagina’s die niet zijn ondertekend onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Indien bijvoorbeeld op pagina vier van een contract een geheimhoudingsbepaling is vastgelegd dat is gekoppeld aan een boetebeding van EUR 1.000 per overtreding en de contractpartij wil daarop bij de rechter een beroep doen, dan kan de wederpartij simpelweg ontkennen dat die afspraak onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Immers: op die betreffende pagina staat niets waaruit blijkt dat de betreffende partij met dat beding akkoord is gegaan. Het kan daardoor zomaar zijn dat de eisende partij met lege handen achterblijft omdat het noodzakelijke bewijs dat het boetebeding onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, niet valt te leveren.

afsluiting

Ter voorkoming van discussies over het bestaan van bepaalde afspraken of het bestaan van een overeenkomst, is het verstandig alle pagina’s van de overeenkomst door beide partijen te laten ondertekenen of paraferen.

Het goed en duidelijk formuleren van overeenkomsten is daarbij echter wel van groot belang. Mocht u hierover vragen hebben of advies willen inwinnen, aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze contractenrechtspecialisten.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Huur voor bepaalde tijd van woonruimte: termijnen strikt?

Geplaatst op: 18 augustus 2022

Executiegeschil: een onherroepelijk vonnis tegenhouden

Geplaatst op: 5 oktober 2021

Wie draagt bij koop via internet het risico?

Geplaatst op: 25 juni 2021

Huurbescherming bij bedrijfsruimte ex 7:290 BW

Geplaatst op: 3 november 2020

Is langdurige thuisquarantaine grond voor ontslag op staande voet?

Geplaatst op: 26 augustus 2020

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak