In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Schade en schadevergoeding; hoe zit dat nu precies?

De wet bepaalt dat een wettelijke verplichting tot schadevergoeding verplicht tot vergoeding van onder meer vermogensschade. Bij letselschade vallen daaronder veelal ook de kosten van de advocaat.

Regelmatig komt het voor dat iemand die schade lijdt er zelf niet uitkomt met de schadeveroorzaker of diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Zeker indien de schade is ontstaan als gevolg van een (verkeers)ongeval, bijvoorbeeld in het geval van letselschade, is bijstand van een advocaat raadzaam. Waar veel slachtoffers niet van op de hoogte zijn, is dat veelal ook de kosten die (onder meer) de advocaat maakt voor het vaststellen van de aansprakelijkheid of het bewerkstelligen van een adequate schadevergoeding, door de schadeveroorzaker (of diens verzekeraar) dienen te worden gedragen.

hoe ontstaat een schadevergoedingsplicht en wat is schade?

De wet benoemt diverse gronden waaruit een schadevergoedingsplicht kan ontstaan. De meest voorkomende gronden zijn de onrechtmatige daad en het toerekenbaar tekortschieten in een verplichting. Bij een onrechtmatige daad kan men denken aan het kapot maken van aan een ander toebehorende spullen of het veroorzaken van een (verkeers)ongeval. Bij het toerekenbaar tekortschieten in een verplichting kan men denken aan het niet (volgens afspraak) nakomen van een verplichting uit een overeenkomst.

De wet gaat vervolgens uit van twee vormen van vergoedbare schade, namelijk vermogensschade en “ander nadeel”. “Ander nadeel” wordt ook wel smartengeld of immateriële schade genoemd. Dit betreft de schade die een persoon lijdt als gevolg van het niet meer kunnen ‘genieten’ van zijn leven zoals die dat deed vóór de schade-intredende gebeurtenis. Dit wordt ook wel beschreven als gederfd levensgenot. “Ander nadeel” is niet concreet te berekenen. De gedachte daarbij is immers dat leed eigenlijk niet uit te drukken is in een geldbedrag. Deze schade wordt veelal abstract berekend door te kijken naar vergelijkbare gebeurtenissen waarvoor een rechter in het verleden een schadevergoedingsvordering heeft toegewezen.

Vermogensschade wordt doorgaans wel concreet berekend en omvat om te beginnen geleden verlies en gederfde winst. Bij geleden verlies kan, afhankelijk van de situatie, worden gedacht aan een vermindering van de waarde van een object doordat het is beschadigd, of de misgelopen rente omdat een contractpartij een betaling niet tijdig heeft verricht.

Bij gederfde winst kan worden gedacht aan het mislopen van winst uit een onderneming omdat een contractpartij de koffiebonen voor een horecaonderneming niet tijdig heeft geleverd en de horecaondernemer daardoor geen koffie aan zijn klanten kon serveren.

Mede met het oog op de complexiteit en impact van letselschades heeft de wetgever in de wet vastgelegd dat de redelijke kosten voor verkrijging van voldoening buiten rechte en de redelijke kosten voor de vaststelling van schade en aansprakelijkheid door de (verzekeraar van de) schadeveroorzaker dienen te worden gedragen. Die kosten maken dan ook onderdeel uit van de vermogensschade als gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

dus ook de kosten van een advocaat?

Het komt erop neer dat iemand die betrokken is geraakt bij een (verkeers)ongeval, veelal recht heeft op vergoeding van de kosten die die persoon moet maken voor de werkzaamheden die de advocaat verricht. In de praktijk is het daarbij zo dat, indien de aansprakelijkheid wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekeraar en die verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend, de kosten die de advocaat maakt veelal rechtstreeks door de verzekeraar aan de advocaat zullen worden voldaan. In die gevallen is het inschakelen van een advocaat voor het slachtoffer dan ook kosteloos.

Het komt erop neer dat iemand die betrokken is geraakt bij een (verkeers)ongeval, veelal recht heeft op vergoeding van de kosten die die persoon moet maken voor de werkzaamheden die de advocaat verricht.

tot slot

Zeker bij grote belangen is het raadzaam begeleiding te hebben van een advocaat die eventueel, mocht er met (de verzekeraar van) de wederpartij geen regeling getroffen kunnen worden, een procedure kan starten bij de rechtbank. Mocht u hierover vragen hebben of advies willen inwinnen, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze specialisten.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Huur voor bepaalde tijd van woonruimte: termijnen strikt?

Geplaatst op: 18 augustus 2022

Executiegeschil: een onherroepelijk vonnis tegenhouden

Geplaatst op: 5 oktober 2021

Wie draagt bij koop via internet het risico?

Geplaatst op: 25 juni 2021

Huurbescherming bij bedrijfsruimte ex 7:290 BW

Geplaatst op: 3 november 2020

Is langdurige thuisquarantaine grond voor ontslag op staande voet?

Geplaatst op: 26 augustus 2020

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak