In 't Veen Advocaten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Ondernemers: voorkomt aansprakelijkheid en publiceert tijdig uw jaarrekening!

De jaarrekening 2013 moet binnen dertien maanden na het einde van het boekjaar, derhalve op uiterlijk 31 januari 2014, zijn gedeponeerd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Aldus wordt deze gepubliceerd / openbaar gemaakt. Maar let op: wellicht moet het al binnen elf maanden en acht dagen en dus op uiterlijk 8 december 2014. Als niet tijdig wordt gedeponeerd, bestaat het risico van bestuurdersaansprakelijkheid en van een economisch delict.

In het hiernavolgende ga ik er gemakshalve van uit dat de onderneming wordt gevoerd  in de vorm van een besloten vennootschap (b.v.) en dat het boekjaar van die b.v. gelijk is aan het kalenderjaar. Waar ik het in het hiernavolgende heb over de “jaarrekening” doel ik op de publicatieversie daarvan.

Openbaarmaking jaarrekening binnen dertien maanden of binnen elf maanden en acht dagen?

De meeste ondernemers die de jaarrekening moeten deponeren volgens art. 2:394 Burgerlijk Wetboek (link) (zie bijvoorbeeld ook art. 2:210 BW link) hebben die termijn van dertien maanden eindigend op 31 januari wel ergens in hun achterhoofd zitten, maar die termijn van elf maanden en acht dagen eindigend op 8 december geniet weinig bekendheid. De aan ons kantoor verbonden advocaten hebben moeten constateren dat ook accountants die van ondernemers veelal de opdracht krijgen de jaarrekening (tijdig) te deponeren, dit niet weten en dientengevolge te laat deponeren (en aldus wellicht handelen in strijd met hun zorgplicht).

Die korte termijn speelt (behoudens een afwijkende regeling in de statuten) als de aandeelhouder(s) van de besloten vennootschap ook de bestuurder(s) is/zijn van de besloten vennootschap (art. 2:210 lid 5 BW link). Bij een b.v. met één directeur grootaandeelhouder (dga) is dat dus per definitie het geval (en dat zijn er nogal wat).

Reparatiewetgeving

Deze korte termijn is overigens het niet bedoelde bijeffect van de in oktober 2012 ingevoerde ”Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht” (de flex bv). Er is een reparatiewet in behandeling die deze korte termijn weer moet terugdraaien naar de oude vertrouwde “lange termijn”, maar die wet is nog niet in werking getreden. Dit betekent overigens ook dat de jaarrekening 2012 in het geval de aandeelhouder(s) ook bestuurder(s) is/zijn, op uiterlijk 8 december 2013 had moeten zijn gedeponeerd.

Weest alert op het tijdig deponeren van de jaarrekening en ga na of deponering wellicht eerder moet dan u gewend bent. 

Sanctie: bestuurdersaansprakelijkheid

En wat als de ondernemer niet tijdig deponeert? Dan kan de bestuurder (of kunnen de bestuurders) in geval van faillissement van de b.v. door de curator eenvoudiger in privé aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in het faillissement (= de schuldenlast van de b.v. die na afwikkeling van het faillissement overblijft),  indien de deponering in de periode van drie jaar voorafgaande aan het faillissement te laat heeft plaatsgevonden (art. 2:248 BW link). De ervaring leert dat iedere curator kort nadat het faillissement is uitgesproken het handelsregister van de Kamer van Koophandel raadpleegt en nagaat of het bestuur van de vennootschap tijdig heeft gedeponeerd. Als dat niet het geval is, zal de curator in het algemeen tot aansprakelijkstelling van de bestuurder(s) in privé overgaan, al is het maar in een poging via een schikking wat geld in de boedel te krijgen. Het is dus zaak het niet zover te laten komen.

Overigens wordt de soep waarschijnlijk niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend, nu een rechter wellicht zal anticiperen op de reparatiewetgeving en nu in de wet ook nog een bepaling is opgenomen (art. 2:248 lid 2 BW link) dat “een onbelangrijk verzuim” niet in aanmerking wordt genomen. Wellicht wordt een deponering die had moeten plaatsvinden op uiterlijk 8 december, maar heeft plaatsgevonden op uiterlijk 31 januari als een “onbelangrijk verzuim” beoordeeld.

Sanctie: economisch delict

Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening kan voorts een strafbaar feit in de zin van art. 1 onder 4 van de Wet op de economische delicten (link) opleveren met als mogelijke sanctie onder meer een geldboete (van maximaal EUR 20.250,–) en kan, misschien wel erger, leiden tot een strafblad waar de b.v. nog jarenlang last van kan hebben (denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen verkrijgen van de “verklaring omtrent het gedrag inzake rechtspersonen” of de “gedragsverklaring aanbesteden”). Ook hier geldt dat als deponering had moeten plaatsvinden op uiterlijk 8 december, maar heeft plaatsgevonden op 31 januari, het maar de vraag is of het Openbaar Ministerie het opportuun zal vinden tot vervolging over te gaan en het evenzeer maar de vraag is of een rechter dan de oplegging van een straf passend zal vinden.

Consequentie: imagoschade

Er is ook nog een andere reden om tijdig te willen deponeren. Potentiële klanten, zakenpartners of financiers en ook crediteuren winnen veelal informatie in over de b.v. bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het oogt slordig en geeft te denken als uit het overzicht van de deponeringen blijkt dat de b.v. haar zaakjes voor wat betreft de deponeringen niet goed voor elkaar heeft. “Wat zou er dan nog meer mis zijn” wordt dan al snel gedacht. Niet best voor het imago van de onderneming dus.

Rol advocaat

Met al uw vragen over het deponeren van de jaarrekening, over de bestuurdersaansprakelijk-heid, over het economisch delict, etc. kunt u terecht bij In ’t Veen Advocaten. Enkele van onze advocaten hebben een uitgebreide ervaring als curator en staan ondernemers met raad en daad terzijde als zij zich moeten verweren tegen een aansprakelijkstelling zijdens de curator. Ook hebben wij een tweetal advocaten in onze gelederen die regelmatig optreden voor ondernemers die moeten verschijnen voor de economische politierechter. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Conclusie: voorkomen is beter dan genezen

Weest alert op het tijdig deponeren van de jaarrekening en ga na of deponering wellicht eerder moet dan u gewend bent.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Ondernemers: voorkomt aansprakelijkheid en publiceert tijdig uw jaarrekening!

Geplaatst op: 7 december 2017

De rol van de advocaat bij een overdracht van een onderneming

Geplaatst op: 15 oktober 2014

Inloopspreekuren

Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur. Eén van onze advocaten geeft u tijdens dit spreekuur kosteloos juridisch advies.

Inloopspreekuur Alphen aan den Rijn
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Inloopspreekuur Waddinxveen
Elke donderdag van 17:30 tot 18:30
Meer informatie >

Ondernemersspreekuur
Elke donderdag van 16:30 tot 17:30
Meer informatie >

Zoeken

Maak direct een afspraak