In het kader van een echtscheidingsprocedure kan de ene partner verzoeken de andere partner te veroordelen tot betaling van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud, ook wel partneralimentatie genoemd.

De door een huwelijk ontstane lotsverbondenheid is een van de voornaamste rechtsgronden voor de verplichting tot partneralimentatie. Blijkens de wet/rechtspraak kan evenwel sprake zijn van dusdanige feiten en omstandigheden, dat van de ene partner in redelijkheid niet kan worden verlangd in het levensonderhoud van de andere partner bij te dragen. Dit hangt af van alle bijzondere omstandigheden van het geval. Ook niet-financiële factoren, zoals gedragingen/misdraging van de alimentatiegerechtigde partner, kunnen een rol spelen.

alimentatie en lotsverbondenheid

De lotsverbondenheid kan verloren gaan door bijvoorbeeld het grievend karakter van het gedrag van de alimentatiegerechtigde partner. In de rechtspraak zijn gevallen bekend waarin gedragingen van de alimentatiegerechtigde, onafhankelijk van de vraag of die gedragingen deze gerechtigde kunnen worden verweten, door de alimentatieplichtige als dusdanig schokkend en ingrijpend zijn ervaren, dat zij een onherroepelijk einde hebben gemaakt aan ieder gevoel van lotsverbondenheid bij de alimentatieplichtige jegens de alimentatiegerechtigde. In een dergelijke situatie kan de rechtbank oordelen dat van de alimentatieplichtige in redelijkheid niet kan worden gevergd dat deze nog langer bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de alimentatiegerechtigde. Op grond waarvan een verzoek tot beëindiging van de partneralimentatie kan worden toegewezen.

voorbeelden van misdragingen die tot beëindiging van alimentatie kunnen leiden

Voorbeelden van in de rechtspraak geaccepteerde gedragingen:

  • strafbaar/onrechtmatig gedrag (zoals mishandeling) dat heeft geleid tot een posttraumatisch stresssyndroom en/of langdurige psychiatrische behandeling en/of arbeidsongeschiktheid;
  • een niet bewezen zeer ernstige beschuldiging, zoals poging tot verkrachting en/of poging tot zware mishandeling en/of het plegen van ontucht.