De vakantieperiode is inmiddels voorbij. De afgelopen periode hebben meerdere rechtbanken in Nederland zich moeten buigen over corona en vliegen met een minderjarig kind. Is een vliegreis met minderjarige kinderen in tijden van corona verantwoord?

Als ouders gezamenlijk het gezag hebben over een kind en één van de ouders alleen met het kind naar het buitenland wil reizen, heeft de ouder die met het kind op vakantie gaat de toestemming van de andere ouder met ouderlijk gezag nodig. Indien de achterblijvende ouder een verzoek om toestemming voor een reisperiode en –bestemming weigert, is het mogelijk de rechtbank te benaderen met het verzoek vervangende toestemming te verlenen. Vanwege het coronavirus hebben ouders in de afgelopen periode toestemming geweigerd voor een reis van hun kind naar het buitenland.

vervangende toestemming bezoek ouder in Zwitserland

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant heeft op 31 juli 2020 een verzoek tot vervangende toestemming voor een vliegreis met minderjarige kinderen afgewezen. In deze casus woont de vader van de kinderen in Genève. De kinderen wonen bij de moeder in Nederland. De vader verzocht de voorzieningenrechter vervangende toestemming te verlenen om in de zomervakantie met de kinderen in Genève te verblijven. De broer van de vader zou de kinderen vanuit Nederland naar Genève begeleiden met het vliegtuig.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek van de vader afgewezen. De moeder stelde dat zij het, vanwege Covid-19, onveilig vindt als de kinderen met het vliegtuig reizen. In het vliegtuig kan geen anderhalve meter afstand worden bewaard, aldus de moeder. Op de luchthavens passeren bovendien iedere dag grote aantallen mensen, zo stelt zij. Beide kinderen hebben astma, waardoor zij tot de risicogroep behoren.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het belangrijk is voor de kinderen gedurende de vakantieperiode omgang te hebben met hun vader. Echter, ondanks dat Zwitserland qua besmettingsrisico vergelijkbaar is met Nederland, brengt een reis per vliegtuig risico’s met zich. De voorzieningenrechter acht een reis per vliegtuig op dit moment daarom niet in het belang van de kinderen. Daarbij hecht de voorzieningenrechter er belang aan dat de kinderen zelf hebben aangegeven het eng te vinden om met het vliegtuig te reizen.

vervangende toestemming bezoek ouder Curaçao

Op 24 juli 2020 lag een vergelijkbaar verzoek voor bij de Rechtbank Overijssel. In deze casus hebben de kinderen eveneens hun hoofdverblijfplaats bij de moeder in Nederland. De vader woont op Curaçao. De vader heeft in kort geding verzocht hem vervangende toestemming te verlenen voor een verblijf van de kinderen bij hem op Curaçao voor de duur van twee weken in de zomervakantie.

De moeder heeft (onder meer) als verweer aangevoerd dat de vader geen rekening houdt met de risico’s rondom Covid-19. De moeder wil het risico op besmetting voor de kinderen niet vergroten. Zij wil bovendien niet het risico lopen dat er opnieuw een lockdown komt. De kinderen kunnen onder dan immers niet terugkomen naar de moeder in Nederland.

De voorzieningenrechter stelt vast dat ten tijde van de mondelinge behandeling en de uitspraak volgens de Nederlandse overheid reizen vanuit Nederland naar Curaçao mogelijk is. De voorzieningenrechter overweegt dat er voor de kinderen geen sprake is van een vakantie, doch een bezoek aan de vader. Door Covid-19 was het vliegen tussen maart en juli 2020 niet mogelijk. Vast staat dat de vader de kinderen al enkele maanden niet fysiek heeft kunnen zien. De voorzieningenrechter acht het van groot belang dat de vader en de kinderen elkaar kunnen zien. Kinderen hebben immers recht op omgang met beide ouders.

Dat betekent, aldus de voorzieningenrechter, dat in deze zaak, waarin de vader op Curaçao woont, een andere afweging aan de orde is dan alleen de vraag of een vakantie op Curaçao op dit moment wenselijk is. De voorzieningenrechter heeft begrip voor de bezwaren van de moeder, maar wijst het verzoek van de vader toe. De voorzieningenrechter verwijst naar en volgt het advies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie bestempelt vliegen als ‘veilig’; op het moment dat de zaak diende gold het reisadvies ‘code geel’ en de vader heeft aangegeven alle geldende hygiënemaatregelen in acht te zullen nemen. Als de voorschriften in acht worden genomen, dient een reis naar Curaçao met het vliegtuig als voldoende verantwoord te worden aangemerkt. De voorzieningenrechter ziet in Covid-19 daarom geen belemmering om de gevraagde toestemming te verlenen.

geen consensus

Corona en vliegen met een minderjarig kind. Zoals volgt uit deze twee uitspraken is er (nog) geen volledige consensus in de rechtspraak hoe met bezwaren tegen vliegreizen met minderjarigen tijdens de Covid-19 epidemie dient te worden omgegaan. De Rechtbank Overijssel verwijst in haar uitspraak naar het advies van Ministerie van Buitenlandse Zaken en bestempelt – in lijn met dit advies – vliegen als ‘veilig’. De Rechtbank Oost-Brabant overweegt daarentegen dat een reis per vliegtuig aanvullende risico’s met zich meebrengt op grond waarvan deze voorzieningenrechter een reis per vliegtuig op dit moment niet in het belang van de kinderen acht. Het zal in de praktijk derhalve aankomen op de feiten en omstandigheden in het voorliggende geval.

Voor meer informatie en juridische bijstand in gezagszaken, kunt u terecht bij één van onze familierechtadvocaten. U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie en een kennismakingsgesprek.