Mail algemeen
info@intveenadvocaten.nl

Alphen a/d Rijn
0172 - 47 56 77

Waddinxveen
0182- 61 36 22

Advocatuur

Advocatuur

Het spreekt voor zich dat wij als advocatenkantoor advocatuurlijke diensten verlenen. Daarbij dient voornamelijk gedacht te worden aan het adviseren van cliënten en het voeren van procedures voor cliënten.

Indien u in verband met een juridische kwestie contact zoekt met ons kantoor, zal eerst worden bezien welke advocaat het meest geschikt is u bij te staan. Vanzelfsprekend kunt u ook zelf aangeven van wie u bijstand wilt indien u een voorkeur heeft. In de regel zal de advocaat in kwestie, na de zaak met u te hebben doorgesproken en het dossier te hebben bestudeerd, u adviseren en indien nodig of gewenst, voor u procederen.

advieswerkzaamheden

Tijdens het intakegesprek zal de advocaat zoveel mogelijk informatie over de zaak willen inwinnen. Uiteraard zal hij of zij u vragen uiteen te zetten wat er speelt, maar het helpt ook indien u de nodige stukken meeneemt naar het intakegesprek. Doorgaans zal de advocaat tijdens het intakegesprek een inschatting kunnen geven van de situatie waarin u zich bevindt en wat de mogelijkheden, kansen en risico’s zouden kunnen zijn.

Ingevolge het gedragsrecht voor advocaten dienen advocaten in eerste instantie te trachten een minnelijke regeling buiten de rechter om te bewerkstelligen. Bovendien mogen advocaten ingevolge datzelfde gedragsrecht niet ‘rauwelijks dagvaarden’. Dat wil zeggen dat de wederpartij altijd in de gelegenheid moet worden gesteld datgene te doen wat u verlangt, zonder dat meteen een procedure gestart wordt, waardoor die partij gedwongen wordt kosten te maken. Derhalve zal de eerste fase van de behandeling vaak bestaan uit communicatie met de wederpartij om te bezien of een procedure onvermijdelijk is of niet.

In de eerste fase van de behandeling van een zaak die mogelijk tot een procedure kan leiden, zal de advocaat derhalve een aanvliegroute met u bepalen. Daarbij wordt rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval. De advocaat heeft daarin met name een adviserende rol. Degene die de beslissing uiteindelijk neemt, is de cliënt. Het is de advocaat die brieven opstelt, maar u wordt in de gelegenheid gesteld uw mening over de inhoud en toon daarvan te geven voordat de brief verzonden wordt. Zo gebeurt er niets buiten uw medeweten om.

Lang niet altijd wordt van de advocaat verwacht dat hij of zij een procedure bij de rechter aanhangig maakt, maar gaat het puur en alleen om het verkrijgen van juridisch advies of het opstellen van stukken. U kunt dan denken aan het opstellen of beoordelen van overeenkomsten of algemene voorwaarden of het adviseren over hoe te handelen in een bepaalde situatie. Ten slotte komt het soms voor dat de advocaat ‘penvoerder’ is, wat wil zeggen dat de advocaat bijvoorbeeld brieven opstelt, die u vervolgens uit eigen naam verstuurt, zodat voor de wederpartij (nog) niet duidelijk is dat u juridische bijstand hebt verzocht. Op die wijze kan soms escalatie worden voorkomen.

procederen

Vaak komt het voor dat een oplossing in der minne niet bereikt kan worden. De enige wijze om dan een doorbraak te forceren, is het starten van een procedure. Vanzelfsprekend zal uw advocaat, alvorens een procedure bij de rechtbank op te starten, de kansen, risico’s en kosten met u bespreken en u een procesadvies geven.

Soms komt het voor dat in de loop van een gerechtelijke procedure alsnog overeenstemming wordt bereikt tussen partijen. In dat geval eindigt de procedure niet met een uitspraak van de rechter, maar veelal met een schikking, bijvoorbeeld in de vorm van een overeenkomst of een proces-verbaal.

Indien de procedure niet wordt geschikt, zal de rechter uiteindelijk uitspraak doen in de vorm van een beschikking, vonnis of arrest, afhankelijk van het type procedure. Met zo’n rechterlijke uitspraak kunt u vervolgens afdwingen dat de andere partij doet wat de rechter heeft bepaald of waartoe de rechter hem of haar heeft veroordeeld. Het kan zijn dat de partij vrijwillig de rechterlijke uitspraak nakomt, maar het kan ook zijn dat de deurwaarder hieraan te pas moet komen. Vanzelfsprekend wordt u ook in dit natraject door uw advocaat begeleid.

© Copyright 2019 In ‘t Veen Advocaten