Mr. L.P.M. (Loek) Eenens (1959) is opgegroeid in het Zuid-Limburgse Kerkrade. In 1978 deed hij eindexamen alpha aan het aldaar gevestigde Gymnasium Rolduc. Daarna studeerde hij rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden.

Na een levendige studententijd haalde hij in 1984 zijn doctoraal. In hetzelfde jaar werd hij beëdigd als advocaat. Sindsdien is hij verbonden aan In ‘t Veen Advocaten. Van 1990 tot 2020 maakte hij deel uit van de maatschap In ‘t Veen Advocaten.

Eenens beoefent – voor zover dat tegenwoordig nog kan – de algemene praktijk. Hij fungeert voor de nodige bedrijven en instellingen als “juridisch huisarts”. Waar nodig schakelt hij binnen of buiten kantoor specialisten in, waarbij hij veelal de spin in het web blijft. Eenens is lid van de specialisatievereniging Vereniging van Incasso en Procesadvocaten (VIA) en de Juristenvereniging Appartementsrecht (JvA).

Eenens verricht voor cliënten onder meer de navolgende werkzaamheden:

  • het incasseren van vorderingen en het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen, waarbij hij binnen In ’t Veen Advocaten met name de complexere procedures voert ten overstaan van onder meer kantongerechten, rechtbanken en gerechtshoven; voorts laat hij conservatoire en executoriale beslagen leggen, voert hij kortgedingen ter opheffing van dergelijke beslagen, vraagt hij faillissementen aan en voert hij verweer tegen die aanvragen; hij adviseert ook over de kansen, bedreigingen en risico’s van beslagen, faillissementsaanvragen en faillissementen;
  • het adviseren van kopende én verkopende partijen die zijn betrokken bij bedrijfsovernames in het midden- en kleinbedrijf, zoals activatransacties, activa- en passivatransacties en aandelentransacties;
  • het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden;
  • het procederen en adviseren van VvE’s – verenigingen van eigenaars -,  appartementseigenaars en gebruikers van appartementen in het kader van het appartementsrecht; hij adviseert en procedeert bijvoorbeeld over de nietigheid en vernietiging van besluiten van de bestuurder of de vergadering van de vereniging van eigenaars en over het incasseren van de door de eigenaars verschuldigde bijdragen;
  • het adviseren van en procederen voor verhuurders en huurders van bedrijfsruimte en woonruimte;
  • het adviseren en procederen in het kader van het tuchtrecht, met name voor advocaten, notarissen, deurwaarders en makelaars.

Eenens is bestuurlijk actief geweest voor onder meer de Nederlandse Orde van Advocaten als lid van het College van Afgevaardigden, de Haagse Orde van Advocaten als lid van de raad van toezicht en voor Balieplus, de serviceorganisatie voor de advocatuur, als bestuurslid van de Stichting Serviceorganisatie voor Advocaten. Hij is thans lid van de Raad van Discipline, de tuchtrechter voor de advocatuur in het ressort ’s-Gravenhage.

Eenens was tot 1 januari 2020 een van de maten van de maatschap In ‘t Veen Advocaten. Sinds 1 januari 2020 is hij uitgetreden uit de maatschap, waardoor hij sindsdien geen deel meer uitmaakt van de maatschap. Eenens heeft met ingang van 1 januari 2020 met de maatschap In ‘t Veen Advocaten een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In het kader daarvan maakt Eenens ook gebruik van de handelsnaam “In ‘t Veen Advocaten” en maakt hij gebruik van de faciliteiten van het kantoor In ‘t Veen Advocaten, waaronder onder meer begrepen: de huisvesting, het secretariaat, de dossieradministratie, de financiële administratie, de facturatie, de algemene voorwaarden, de telecommunicatievoorzieningen, de website, de stichting beheer derdengelden, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de interne klachtbehandeling, etc.

Eenens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied algemene praktijk (burgerlijk recht) geregistreerd. Deze registratie verplicht Eenens elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.